Naturfareforum og Klima 2050 inviterer til seminar om norske naturskadeordninger

Norge har vært og er utsatt for naturskade, og klimaendringer forventes å øke disse skadene. I kyststrøkene er det storm- og skredskadene som dominerer, mens lavlandet er mer utsatt for flomskader. Tettbygde steder er utsatte for skader som følge av overvann etter nedbør.

Etter naturskadeforsikringsloven skal all forsikring av bygninger og løsøre mot brann også omfatte naturskade. Etter loven forstås naturskade skade som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

29. august inviterer Naturfareforum og Klima 2050 til seminaret om norske naturskadeordninger. Seminarets første del vil ta for seg de mest relevante ordningene knyttet til forebygging og erstatning mot naturskade (privat forsikring og statlige ordninger). Del 2 vil være en interaktiv del med korte innledninger fra et panel, med innspill, spørsmål og svar fra alle som deltar. Her ønsker vi også innspill til hvordan insentiver til forebygging kan styrkes. Seminaret er en del av forberedelsene til Naturfareforums toppledermøte i oktober og det videre forskningsarbeidet i Klima 2050.

Les mer om seminaret og meld deg på her: