Seminar om norske naturskadeordninger

Den 29. august arrangerte Naturfareforum i samarbeid med Klima 2050 et seminar om norske naturskadeordninger. Norge har vært og er utsatt for naturskade, og klimaendringer forventes å øke disse skadene. I kyststrøkene er det storm- og skredskadene som dominerer, mens lavlandet er mer utsatt for flomskader. Tettbygde strøk er utsatt for skader som følge av overvann etter nedbør. Seminarets første del vil tok for seg de mest relevante ordningene knyttet til forebygging og erstatning mot naturskade (privat forsikring og statlige ordninger). Del 2 var en interaktiv del med korte innledninger fra panelet, med innspill, spørsmål og svar fra deltakerne. Presentasjoner fra seminaret finner du her.

Klimatilpasningsdagene 2019 med fokus på praktiske løsninger

Klimatilpasningsdagene arrangeres 24. - 25 september på Clarion Hotel Air like ved Stavanger Lufthavn Sola. Arrangør er Skjævelandgruppen i samspill med Klima 2050. Fokus på praktiske løsninger for disponering av overvann opprettholdes og intensiveres. De beste løsningene på dagens og fremtidens utfordringer med overvann ligger i en helhetlig tilnærming, en tverrfaglighet og et samspill mellom alle disipliner som er involvert i overvannsdisponering. Flere arbeider fra Klima 2050 presenteres. Les mer om programmet og meld deg her

Naturfareforum og Klima 2050 inviterer til seminar om norske naturskadeordninger

Norge har vært og er utsatt for naturskade, og klimaendringer forventes å øke disse skadene. I kyststrøkene er det storm- og skredskadene som dominerer, mens lavlandet er mer utsatt for flomskader. Tettbygde steder er utsatte for skader som følge av overvann etter nedbør.

Etter naturskadeforsikringsloven skal all forsikring av bygninger og løsøre mot brann også omfatte naturskade. Etter loven forstås naturskade skade som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

29. august inviterer Naturfareforum og Klima 2050 til seminaret om norske naturskadeordninger. Seminarets første del vil ta for seg de mest relevante ordningene knyttet til forebygging og erstatning mot naturskade (privat forsikring og statlige ordninger). Del 2 vil være en interaktiv del med korte innledninger fra et panel, med innspill, spørsmål og svar fra alle som deltar. Her ønsker vi også innspill til hvordan insentiver til forebygging kan styrkes. Seminaret er en del av forberedelsene til Naturfareforums toppledermøte i oktober og det videre forskningsarbeidet i Klima 2050.

Les mer om seminaret og meld deg på her:

Takrenne for BIPV tak

ZEB-laboratoriet er NTNU og SINTEF sitt nye nullutslippslaboratorium i Trondheim. Det 19 meter lange taket vil bestå av bygningsintegrerte solcellepaneler. Størrelsen på taket og glattheten til taktekningen er utfordrende med tanke på håndtering av takvann fra kraftige regnskyll. Masterstudent Katalin Sandor Johansen har sammen med PhD kandidat Anna Eknes Stagrum testet takrennen for forventede regnmengder om 100 år for å sikre en optimal utforming. Les om prøvingen og resultatene her.

Klima 2050 Rammeverk

Våtare vêr gir auka utfordringar for våre bygningar. For å sikre forsvarleg og lang levetid må vi ta omsyn til framtidig klima i prosjekteringa. Eit nytt rammeverk for klimatilpassing av bygningar vil hjelpe prosjekterande i å sikre forsvarleg og lang levetid i eit nytt klima. Status for rammeverket vart gitt i ei nyleg gjennomført temasamling i Klima 2050. Les meir her.