Evoked - nytt prosjekt på klimatjenester

I en felles europeisk utlysning om klimatjenester (ERA-NET Cofund on Climate Services) har Forskningsrådene i 13 land og EU-kommisjonen samarbeidet. Nå har sju prosjekter med norsk deltakelse fått midler og to av disse ledes fra Norge. Det ene prosjektet ledes av Norges Geotekniske Institutt (NGI) og der skal Larvik være en av fire "living labs". Formålet med prosjektet er å øke forståelsen av usikkerhetene knyttet til klimadata for at de skal bli enklere å forstå og mer anvendbare for sluttbrukere som er opptatt av å redusere klimarisikoer. Prosjektet skal blant annet forbedre dialogen mellom klimaforskerne og lokale aktører for å finne frem til gode strategier for klimatilpasning. Prosjektet vil også se på hvilke data eller framskrivninger som gjør at folk faktisk vil tilpasse seg klimaendringer. Mer info er å finne her.

Kartlegging av 11 kommuners arbeid med klimatilpasning

Multiconsult og Analyse & Strategi har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt arbeidet med klimatilpasning i 11 norske kommuner. Kartleggingen er basert på intervjuer av ressurspersoner i de 11 kommunene, supplert med innspill fra fageksperter i to workshoper med deltakere fra Klima 2050. Kartleggingen skal bidra til ny kunnskap og øke potensialet for samarbeid både i og utenfor I Front-nettverket som Miljødirektoratet har etablert. Den danner også grunnlag for å øke kommunenes egen innsats på området. Hele rapporten kan lastes ned fra Miljødirektoratets nettside.

Klima 2050 finner løsninger

I SFI Klima 2050 finner forskere sammen med private og offentlige partnere tiltak som reduserer samfunnsmessig risiko forbundet med klimaendringene. Senteret oppsummerer nå resultatene etter sine to første leveår i Klima 2050 Report 5 Annual Report 2016. Les mer i pressemeldingen fra SINTEF Byggforsk.

Vacant PhD position on Early Warning Systems for Rainfall Induced Soil Slides

The PhD Candidate will focus on early warning systems suitable for debris flows and water dominated slides frequent in Norway, for regional as well as local scales of operation. The research will be on identifying vulnerable sites and triggers, on methods for monitoring and on analysis and forecasting including probabilistic modelling. Application deadline is 14 May 2017. Read more here.

Mange hindre for klimatilpasning

Vi kan ikke bare fokusere på tekniske løsninger for å oppnå klimatilpasning av bygninger og infrastruktur. Innovasjoner bør i enda større grad skje på det politiske og institusjonelle plan. Dette er en av konklusjonene i Klima 2050 Report 4 Klimatilpasning av bygninger og infrastruktur - samfunnsmessige barrierer og drivere. Les mer i pressemeldingen fra Finans Norge og i SINTEF Byggforsks pressemelding.

Visit of US landslide expert

NGI is hosting landslide expert Thomas Badger from the United States from 23 January to 24 March. During his stay at NGI, Tom is carrying out analyses on first-time landslide initiation in over-consolidated clays and contributing to landslide related activities. He is contributing to the development of the web portal on mitigation measures. Tom has a BS in geology and an MS in geological engineering.  He recently retired from the Washington State Department of Transportation - WSDOT, ultimately serving as the Chief Engineering Geologist. During his 32-year tenure with WSDOT, he worked on a great variety of transportation-related earthwork and structure projects, as well as many landslide and rock fall remediation projects.