Veiledere for klimatilpasning av bygninger og infrastruktur

De fleste åpent tilgjengelige veilederne for klimatilpasning av bygninger og infrastruktur er utarbeidet for at mange skal kunne bruke de. Et gjennomgående dilemma er at disse inneholder mye bakgrunnsstoff om klimaendringer, konsekvenser, risiko og usikkerheter. Dette er selvsagt viktig informasjon for å forstå hvorfor tiltak må utføres, men brukerne trenger å få beskrevet (praktiske) tiltak som på en enkel og rask måte kan implementeres i planlegging, beskrivelser og kontrakter. Bakgrunnsinformasjon om klimaendringer bør heller være støttelitteratur.

Vi anbefaler at fremtidige veiledere kommuniserer tiltak på en mest mulig effektiv måte, siden brukernes arbeidshverdag ofte er preget av at andre fagtemaer enn klimatilpasning krever oppmerksomhet. Veilederne bør også være tilpasset arbeidsmetodene og verktøyene de allerede har. Vi anbefaler at nettbaserte veiledere gis en ny form der man går bort fra å måtte "lese gjennom en lang veileder" til å kunne klikke seg raskt inn på aktuell problemstilling og finne konkrete tiltak. Interaktive, nettbaserte veiledere gir disse mulighetene.

Nettverk og opplæring har stor betydning for at veiledere blir tatt i bruk. For at veilederne skal tas i bruk, må brukerne også ha et reelt behov for informasjonen. Det vil si at bruken fordrer at beslutningstakerne har ansvar for konsekvensene av beslutningene, og at de er seg bevisst dette ansvaret. Bruken av veiledere påvirkes derfor også av lovformuleringer, forsikring og de økonomiske konsekvensene dette gir.

En oversikt over veiledningsmateriale om klimatilpasning av det bygde miljøet, suppleret med funn om samme emne fra intervjuer med fagfolk på feltet er gitt i Klima 2050 Report 3.

Vitenskapelig grunnlag