Samfunnsmessige barrierer og drivere for klimatilpasning

SFI Klima 2050 vil redusere samfunnsmessig risiko forbundet med klimaendringer, økt nedbør og flomvanneksponering i det bygde miljø. Klimatilpasning handler like mye om grunnleggende strukturer og prosesser i samfunnet, som tekniske konsepter og løsninger. Å integrere klimatilpasning i samfunnet slik det fungerer nå, ignorer ofte de faktorene som fører til sårbarhet; interesser, maktrelasjoner og strukturelle faktorer. Å overfokusere på praktiske klimatilpasningstiltak adresserer ikke de underliggende driverne som fører til sårbare samfunn.

God klimatilpasning vil innebære en helhetlig tilnærming til endring; endring i politiske systemer og personlige holdninger er nødvendig for å få opp fokuset på klimatilpasning. Å satse på endringer som går på tvers av den praktiske, politiske og personlige sfære er derfor sentralt, fordi verdiene og verdenssynet vi bærer med oss sementerer "business as usual". Nettverk for læring av klimatilpasning, som går på tvers av forvaltningsnivåer, er et godt eksempel på dette, når læring går begge veier. Det kreves innovasjon på mange nivå. Det er lett å fokusere på de praktiske tiltakene, de tekniske løsningene. Men innovasjonen – transformasjonen – bør i enda større grad komme på det politiske og strukturelle plan.

Faktorer som påvirker klimatilpasning av bygg og infrastruktur på et overordnet nivå, er oppsummert og forklart i Klima 2050 Report 4.

SCIENTIFIC BASIS