Nye råd om lufting av store tretak 

Luftede skrå tretak er en vanlig konstruksjon i Norge som må luftes for å unngå problemer med snøsmelting og ising i takrenner og nedløp og for å ventilere ut fukt fra konstruksjonen. Byggforskserien beskriver dokumenterte løsninger for oppbygging av luftede skrå tretak. Her presenteres løsninger for tak med lengde fra raft til møne på inntil 15 m og med takvinkel ned til 10-15°. Med økt fokus på små klimagassutslipp vokser behovet for å bygge tretak som går ut over rammene gitt i Byggforskserien.

Et viktig tiltak for å øke ventilasjon av luftspalten under taktekninge er utformingen av og dimensjonene til sløyfe- og steinlektene. Vi anbefaler bruk av rundkantede steinlekter siden det reduserer trykktapet i luftespalten betydelig.

Moderne godt isolerte tretak kan fungere godt også med mindre luftespalter enn det som er spesifisert i Byggforskserien per i dag. Forutsatt godt isolerte konstruksjoner er det mulig å bygge lenger og flatere tretak enn det Byggforskserien spesifiserer per i dag. Basert på arbeidet som er gjort er aktuelle anvisninger i Byggforskserien under revisjon.

Oppbygging av et luftet tak. Luftespaltehøyden er gitt av sløyfehøyden.

Oppbygging av et luftet tak. Luftespaltehøyden er gitt av sløyfehøyden.

Vitenskapelig grunnlag

  • Gullbrekken, L: Climate adaptation of pitched wooden roofs. Doctoral theses at NTNU, 2018:124, Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Engineering, Department of Civil and Environmental Engineering. ISBN: 978-82-326-3038-7