Spin-off project Klima Digital

Photo: Wiggo Houmb, NVE

Photo: Wiggo Houmb, NVE

Recent climate trends have caused the Norwegian society to witness unprecedented challenges. One of which is frequent, large-scale geohazards events, such as landslides, snow avalanches, and debris flows. Climate projections for Norway indicate an increase in the frequency of triggering events for geohazards such as extreme events of rainfall, snowmelt and temperature changes. Simultaneously, the size of the population and infrastructure vulnerable to geohazards is projected to grow with the expected increase of the Norwegian population. These risks result in immediate knowledge needs that will support a thorough transition towards a climate aware, sustainable, growing and prosperous Norwegian society.

This project aims to reduce societal risks imposed by geohazards in the changing climate with a novel geohazards assessment framework (GAF) supported by the digital technology. The framework will be focused initially on mitigating risks related to shallow landslides and debris flow on a catchment scale. The development of the GAF will be guided with consideration for potential extensions to other types of geohazards in future studies. The development of the novel framework will be supported by a broad spectrum of opportunities in geohazards assessment that are provided by the recent advances in the environmental Internet of Things (IoT). The environmental IoT will support reduction of geohazards risks in the novel GAF through the development of (a) advanced technology for real-time monitoring of geohazards, (b) improved geohazards and climate prediction models, and (c) novel technical/economic opportunities. Resolving these knowledge needs will contribute to the ability of decision makers and infrastructure operators to gain direct insights in the effects of climate change on geohazards, develop robust geohazards predictions and early warning systems, and implement reliable risk reduction measures.

The project will involve research institutions SINTEF, NTNU, and MET, industry partners Nordic Semiconductor, Telia, and Geonor, and public partners NVE and NPRA.

 

Nyere klimatrender har ført til at det norske samfunnet opplever ekstraordinære utfordringer. En av disse er hyppige og store hendelser innen geofarer, som jordskred, snøskred og flomskred. Klimaprognoser for Norge indikerer en økning i hyppigheten av utløsende hendelser for geofarer som ekstreme hendelser av nedbør, snøsmelting og temperaturendringer. Samtidig forventes det at andelen av befolkningen og infrastrukturen som er sårbar for geofarer kommer til å vokse i takt med befolkningsveksten. Økningen i hendelser innen geofarer fører til at umiddelbare kunnskapsbehov må dekkes, og dette vil gi muligheter for en endring til et klimabevisst, bærekraftig, voksende og velstående norsk samfunn.

Dette prosjektet sikter på å redusere samfunnsrisikoen av geofarer som følge av klimaendringer med bruk av digital teknologi innenfor et nytt Rammeverk for Evaluering av Geofarer. Rammeverket vil først og fremst fokusere på å redusere risikoen knyttet til jordskred og flomskred på grunn av nedbør. Utviklingen av dette nye rammeverket vil bli styrt med hensyn til potensielle utvidelser til andre typer av geofarer i fremtidige studier. Utvidelsen av rammeverket vil bli støttet av et bredt spekter av muligheter i vurdering av geofarer som er gitt av de siste utviklingene i "Internet of Things" (IoT) for miljøapplikasjoner. Miljøapplikasjoner av IoT vil støtte reduksjon av geofarerisiko i det nye rammeverket gjennom utvikling av (a) avansert teknologi for overvåking av geofarer, (b) forbedrede geofare- og klimamodeller, og (c) nye tekniske/økonomiske muligheter. Avdekking av disse kunnskapsbehovene vil bidra til at beslutningstakere og byggherre får direkte innblikk i klimaendringers påvirkning av geofarer, utvikling av robuste metoder for prediksjon av geofarer, bruk av tidlige varslingssystemer, og implementering av pålitelige risikoreduserende tiltak.

Prosjektet involverer forskningsinstitusjonene SINTEF, NTNU, og MET, industrielle partnere Nordic Semiconductor, Telia, og Geonor, og offentlige partnere NVE og SVV.