Prediksjoner av nedbørutløste jordskred

Nåværende metoder er gode for å produsere generelle prediksjoner av nedbørutløste jordskred på en regional skala. Når skalaen blir redusert til små nedbørsfelt (f.eks 10km²), begynner usikkerheter i jordskred- og klimamodeller å dominere. Usikkerhetene er ofte knyttet til geotekniske, hydrologiske og klimatiske parametere som påvirker skråningsstabiliteten

Observasjoner av skråninger
Vår forskning vurderer en alternativ tilnærming i å redusere usikkerhetene i parameterne ved å se på oppførselen av skråninger. For en gitt nedbørsmengde kan en skråning enten gå til brudd eller ikke, og denne informasjonen kan bli brukt for å redusere usikkerhet. Stedsspesifikke observasjoner av oppførselen til skråninger kan redusere usikkerheten og øke muligheten for at eksisterende modeller kan gi en bedre prediksjon av sannsynligheten for lokale, nedbørsutløste jordskred.

Strategien som er presentert her er implementert med suksess for anvendelse på enkeltskråninger. Resultatene er lovende da de viser en reduksjon i usikkerhet, med økt og mer robust forutsigelse av hendelser for jordskred.

Les: Depina I. Byggeindustrien 4/2018

Jordskred fra Heimgårdsberget, Signaldalen, Troms fylke.  Foto: Iain Henderson, NGU

Jordskred fra Heimgårdsberget, Signaldalen, Troms fylke.  Foto: Iain Henderson, NGU