PhD om lufting av store tretak

Luftede skrå tretak er en vanlig konstruksjon i Norge som må luftes for å unngå problemer med blant annet snøsmelting og ising i takrenner og nedløp. Et doktorgradsarbeid i Klima 2050 utført av Lars Gullbrekken har resultert i anbefalte minimumskrav til lufting av taktekning for lengre og flatere tak enn de som dekkes av Byggforskserien i dag. 

Eksempel på et moderne luftet tak med kompleks takform hvor luftingen er gitt spesiell oppmerksomhet i prosjekteringen. Illustrasjon: Norgeshus.

Eksempel på et moderne luftet tak med kompleks takform hvor luftingen er gitt spesiell oppmerksomhet i prosjekteringen. Illustrasjon: Norgeshus.

Byggforskserien beskriver dokumenterte løsninger for oppbygging av luftede skrå tretak. Her presenteres løsninger for tak med lengde fra raft til møne på inntil 15 m og med takvinkel ned til 10-15°. Med økt fokus på små klimagassutslipp vokser behovet for å bygge tretak som går ut over rammene gitt i Byggforskserien.  

PhD prosjekt
Lars Gullbrekken har studert muligheten for å bygge lengre og flatere luftede tretak tilpasset norsk klima. Hovedmålet med studien har vært å øke kunnskapen om ventilering av luftespalten under taktekningen. 

Det er to hovedårsaker til at luftespalten under taktekningen må luftes:

  1. For å unngå oppvarming av taktekningen og dermed smelting av snø på taket som fryser igjen på de kaldere lavere delene av taket (ved raft)
  2. Ventilere ut fukt fra konstruksjonen

Luftespalten
Hvor godt en luftespalte ventileres avhenger av drivkreftene og trykktapene gjennom luftespalten. Drivkreftene er gitt av trykkforskjellen ved innløp og utløp for luftespalten. Denne er bestemt av vindhastighet, vindretning og termisk oppdrift. Trykktapene er bestemt av utformingen av innløp og utløp sammen med innsnevringer/utvidelser av luftespalten gitt ved passeringer av steinlekter, se figur.

Oppbygging av et luftet tak. Luftespaltehøyden er gitt av sløyfehøyden.

Oppbygging av et luftet tak. Luftespaltehøyden er gitt av sløyfehøyden.

Lengre og flatere tak
Dagens moderne takkontruksjoner bygget i henhold til gjeldende Byggteknisk forskrift (TEK17) er godt isolerte og slipper dermed mindre varme ut i luftespalten sammenlignet med eldre takkonstruksjoner. Luftebehovet for å unngå snøsmelting er derfor redusert for moderne tak. Dette muliggjør også bygging av lengre luftede tretak uten at snøsmelting og isdannelse ved raft blir et problem. 


Tabellen viser nødvendige åpninger i innløp og utløp av luftespalten sammen med angivelse av sløyfehøyde for luftede tak med 350 mm isolasjonstykkelse, U-verdi på 0,13 W/m²K og senteravstand mellom steinlektene på 350 mm. Tabellen viser en reduksjon av luftespaltene for taklengder opp til 15 m sammenlignet med eksisterende anvisninger i Byggforskserien. En taklengde på 30 m medfører store åpninger i innløp og utløp samt høy sløyfehøyde. Retningslinjene i tabellen er gyldige for tak med takvinkel ned til 1,4° forutsatt tett taktekning med noe kondensopptaksevne for å redusere kondensering under tekningen.

Anbefalte minimuskrav til lufting av tretak gitt ved åpninger i innløp og utløp av luftespalten og sløyfehøyde.

Tabell1.jpg