Nytt fra Klima 2050 - april 2017

Årsrapport 2016

I Klima 2050 Annual Report 2016 er fokuset rettet mot partnernes nytte. Fra forskningen er fire eksempler trukket fram: Klimatilpassa enebolig, blå-grå og blå-grønne tak, økt skredsikring med database og gjennomgangen av veiledninger om klimatilpasning. Seks partnere har blitt intervjuet for å få fram hvorfor Klima 2050 er viktig. Frilansjournalist Lisbet Gjære har stått for intervjuene og artiklene mens det grafiske arbeidet er gjort av Rim Design. God lesing!

Vi søker PhD-kandidat på skred

Vi søker en PhD-kandidat som vil jobbe med pålitelige systemer for tidlig varsling av vannutløste løsmasseskred. Kandidaten skal identifisere utsatte områder og utvikle metoder for overvåking samt analysering og prognoser.  Målet er å finne praktiske og kostnadseffektive løsninger for å redusere faren for vannutløste skred i Norge. Nært samarbeid med meteorologer er forventet. Se stillingsutlysningen her.

Ny rapport om samfunnsmessige barrierer og drivere for klimatilpasning

Vi kan ikke bare fokusere på tekniske løsninger for å oppnå klimatilpasning av bygninger og infrastruktur. Innovasjoner bør i enda større grad skje på det politiske og institusjonelle plan. Dette er en av konklusjonene i Klima 2050 Report 4 Klimatilpasning av bygninger og infrastruktur - samfunnsmessige barrierer og drivere. Les mer i pressemeldingen fra Finans Norge og i SINTEF Byggforsks pressemelding.

Et blå-grønt forskningsprosjekt på taket

Det andre av tre forsøksfelt på Høvringen feltstasjon er nå montert. Taket er et «tradisjonelt» sedumtak og vil sammen med svart tekking utgjøre referansen vi sammenligner det blågrå taket vi monterte i november. Nye blå taksystemer vil bli når vi har nok måledata på de tre løsningen vi har i dag. Følg med på nyhetssida på hjemmesida vår, så kommer det en oppdatering om ikke lenge.

Nye krefter i Klima 2050

Silje Asphaug og Erlend Andenæs er nye PhD-kandidater ved NTNU. Silje skal jobbe med konstruksjoner mot grunn og fuktsikring, se hjemmesida vår.  Erlend vil delta i utviklingen av takløsninger som vital og trygg komponent i den urbane overvannshåndteringen. Vi ønsker begge velkomne!

VærSmart! Kurs om klimatilpasning

Ellen-Birgitte Strømø fra Trondheim kommune har vært en av foredragsholderne på to kurs støttet av Miljødirektoratet. Kursene har tatt for seg juridisk ansvar med faglig råd og mulige løsninger innen temaet klimatilpasning. Målgruppen er kommunale saksbehandlere og ansvarlige innen kommunalteknikk, landbruk, plan, byggesak, miljø, beredskap og jurister. Ellen-Birgittes bidrag gikk på gjennomføringsmekanismer, roller og samarbeidsrelasjoner i klimatilpasningsarbeidet. Presentasjonene fra den ene kurset kan lastes ned fra nettsiden til Fylkesmannen i Oppland.