Nye pilotprosjekter

Pilotprosjekter i Klima 2050 kan være et bygg eller anlegg, en avgrenset del av en bygning eller anlegg, eller knyttet opp til en prosess eller rammeverk. En «pilot» skal inneholde utvikling av ny(e) løsning(er) eller ny(e) prosess(er) og den skal utvikles og drives fram av én eller flere av brukerpartnerne i senteret. Senteret har fokus på piloter. Vi ønsker gjennom pilotprosjekter i Klima 2050 å demonstrere tiltak for reduksjon av samfunnsrisiko knyttet til klimaendringer på det bygde miljø.  I løpet av våren har vi etablert seks nye pilotprosjekt og har nå ni totalt. Les mer her.

Kort om de nye pilotene her:

Sveabakken 13 – kompakt tretak med smart dampsperre 
Pilotprosjektet i Sveabakken 13 eies av Norgeshus og består av et flatt kompakt uluftet tretak med «smart» dampsperre. NTNU og SINTEF har i samarbeid med Isola gjennomført omfattende beregninger og laboratorieforsøk på kompakte uluftede tretak. Pilotprosjektet vil demonstrere og dokumentere en produkttype vi anser som moden for utprøving i praksis.

FV505 Skjæveland – Foss Eikeland – rensing av overvann 
På Skjæveland sør for Sandnes bygger Statens vegvesen ny FV505 som omfatter en ny bru og tilførselsvei til et nytt industriområde og en forbindelsesvei sørover. På grunn av forventet høy årsdøgntrafikk (ÅDT) og sårbar resipient er det bygget et modulært renseanlegg som kan tilpasses de aktuelle renseutfordringene på stedet. Målsetningen med pilotprosjektet er å dokumentere renseeffekt, drift og vedlikehold av implementerte løsninger samt legge til rette for videreutvikling av løsninger.

LaRiMiT – et skredsikringsverktøy 
Valg av fornuftige sikringstiltak mot nedbørsutløste skred kan være vanskelig. Det er mange problemstillinger som bør vurderes for valg av løsning, både tekniske og ikke-tekniske, og det er mange valgmuligheter. Målsettingen med LaRiMiT er å utvikle et web basert verktøy som kan bistå interessenter (stakeholders og problemeiere), i å velge et fornuftig sikringstiltak mot nedbørsutløste skred.

Overvannshåndtering av Trondheim torg 
Trondheim kommune skal oppgradere Trondheim torg og tilstøtende gater. I den forbindelse blir det etablert et nytt anlegg for overvannshåndtering som skal avlaste dagens ledningsnett i Midtbyen. Multiconsult og Skjævelandgruppen har bidratt i planleggingen. Anlegget vil bestå av et infiltrasjonssystem og et fordrøyningsmagasin og bli konstruert slik at fordrøyningsmagasinet kun benyttes når infiltrasjonssystemet har nådd sin maksimale kapasitet. Målsetningen med pilotprosjektet er å demonstrere og dokumentere det nye anlegget for overvannshåndtering.

Nettverk Klimatilpasning Trøndelag 
Nettverk Klimatilpasning Trøndelag ble etablert etter initiativ fra Trondheim kommune og Sør-Trøndelag (nå Trøndelag) Fylkeskommune. Flere av de offentlige partnerne i Klima 2050 deltar. Nettverk Klimatilpasning Trøndelag har som målsetning å arbeide for Et klimarobust Trøndelag innen 2030. Målsetningen med pilotprosjektet er å prøve ut og evaluere nettverksforskningen gjort i Klima 2050 om hvordan best organisere og gjennomføre nettverk. Dette skal testes i arbeid med Nettverk Klimatilpasning Trøndelag.

Longyearbyen boliger – moduler med kompakt uluftet tretak 
Statsbyggs pilotprosjektet med 60 boenheter i Gruvedalen i Longyearbyen består av flate kompakte uluftede tretak med «smart» dampsperre. Takene inngår i moduler bygd av Skanska Husfabrikken med dampsperre fra Isola. Prosjektet skiller seg fra Sveabakken 13 på en rekke sentrale punkter. Til sammen vil prosjektene bidra til tydelighet rundt betingelser for bruk av løsningen.