Seminar om norske naturskadeordninger

Den 29. august arrangerte Naturfareforum i samarbeid med Klima 2050 et seminar om norske naturskadeordninger. Norge har vært og er utsatt for naturskade, og klimaendringer forventes å øke disse skadene. I kyststrøkene er det storm- og skredskadene som dominerer, mens lavlandet er mer utsatt for flomskader. Tettbygde strøk er utsatt for skader som følge av overvann etter nedbør. Seminarets første del vil tok for seg de mest relevante ordningene knyttet til forebygging og erstatning mot naturskade (privat forsikring og statlige ordninger). Del 2 var en interaktiv del med korte innledninger fra panelet, med innspill, spørsmål og svar fra deltakerne. Presentasjoner fra seminaret finner du her