Kartlegging av 11 kommuners arbeid med klimatilpasning

Multiconsult og Analyse & Strategi har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt arbeidet med klimatilpasning i 11 norske kommuner. Kartleggingen er basert på intervjuer av ressurspersoner i de 11 kommunene, supplert med innspill fra fageksperter i to workshoper med deltakere fra Klima 2050. Kartleggingen skal bidra til ny kunnskap og øke potensialet for samarbeid både i og utenfor I Front-nettverket som Miljødirektoratet har etablert. Den danner også grunnlag for å øke kommunenes egen innsats på området. Hele rapporten kan lastes ned fra Miljødirektoratets nettside.