NVEs klimatilpasningsstrategi 2015-2019

NVE har en sentral rolle innen klimatilpasning i Norge med myndighetsansvar for flom og skred. De er også en av partnerne i Klima 2050. De har nylig lansert sin Klimatilpasningsstrategi for 2015–2019. Strategien synliggjør på en tydelig måte hvilke utfordringer vi står overfor og den peker blant annet på mulige tiltak. For SFIet og partnerne i Klima 2050 er strategien et viktig grunnlagsdokument for forskningen og innovasjon. Les strategien her: