Masteroppgaver i 2017

Søndenaa, Mathilde Hansen: Hydrologiske dimensjoneringsmetoder i små nedbørfelt. Formålet med oppgaven var å sammenligne metoder for å bestemme dimensjonerende flom i små og umålte nedbørfelt, og å vurdere resultatene mot observasjoner fra Sagelva forskningsfelt. I oppgaven ser Søndenaa også på sammenhengen mellom nedbør og flom i feltet ved å plukke ut flere observerte flomepisoder og analysere disse. Oppgaven er gjort ved NTNU, med Knut Alfredsen som veileder i samarbeid med Bane NOR ved Maria Hetland Olsen og Geir Vatne.

Nyhus, Even: Implementation of GARTO as an infiltration routine in a full hydrological model. Nyhus har utviklet en infiltrasjonsrutine for bruk i hydrologiske modeller. Dette vil være et viktig redskap framover for å kunne simulere endringer i arealbruk i små felt og hvilken virkning dette har på avrenninga. Rutinen er programmert i C++ og testet mot flere datasett fra litteraturen. Den nye rutinen er også implementert i den fordelte hydrologiske modellen SHyFT. Oppgaven er gjort ved NTNU, med Knut Alfredsen som veileder.

Ravindra, Ganesh: Impacts of climate change on flow regimes in middle Norway. Formålet med oppgaven har vært å studere klimaendringer over tid ved bruk av historiske data for et avgrenset antall bekker og vann. Oppgaven er utført ved NTNU med Knut Alfredsen som veileder.

Aas, Marte Irtun: Infiltrasjonssandfang – dimensjoneringskriterier og kapasitetsmåling. Aas har undersøkt om feltforsøk med fylling av infiltrasjonsskum og enkel vannmengdemåler kan benyttes til å verifisere infiltrasjonskapasitet for dimensjonering av infiltrasjonskummer. Oppgaven hadde som mål å avdekke om måling av mettet hydraulisk ledningsevne ved hjelp av infiltrometertest kan brukes som eneste målte parameter for en dimensjoneringsformel for infiltrasjonskummer, samt om mettet hydraulisk ledningsevne målt på overflaten kan brukes som erstatning for mettet hydraulisk ledningsevne målt i dypet. Oppgaven er gjort ved NTNU med Tone Muthanna som veileder.

Balstad, Sondre: Seasonal Variations in Infiltration in Cold Climate Raingardens - A Case Study from Norway. Balstad har studert forandring i infiltrasjon ved bruk av modifisert MPD-metode for vinterforhold. Han har valgt regnbed ved Åsveien skole som case og har utført simuleringer av regnhendelser for regnbedet i RECARGA. Oppgaven er gjort ved NTNU med Tone Muthanna og Edvard Sivertsen, SINTEF som veiledere.

Rognstad, Audhild Bakken: Treatment of Stormwater Using Large Particle Size Fraction of Incineration Bottom Ash. Målet med denne oppgaven har vært å undersøke metalladsorpsjonskapasiteten og lekkasjepotensialet til store fraksjoner av bunnaske fra forbrenningsanlegg med det formål å rense overvann for tungmetaller. Oppgaven er utført ved NTNU med Aamir Ilyas og Tone Muthanna som veiledere.

Kleiven, Guro Heimstad: Assessing the robustness of raingardens under climate change using SDSM and temporal downscaling. Oppgaven tjener den hensikt å undersøke i hvilken grad en kombinasjon av romlig nedskalering med SDSM-DC, biaskorrigering og tidsnedskalering med GEV-fordelingen kan brukes til å lage IVF-kurver for fremtidens klima i Bergen. Det ble videre undersøkt hvordan denne nedskaleringsmetoden presterte sammenlignet med å kun bruke en klimafaktor. Oppgaven er utført ved NTNU med veiledning av Tone Muthanna og Erle Kristvik.

Mittet, Jonas: A regionalisation technique for urban ungauged catchments. Målet med denne oppgaven har vært å utvikle en metode for kalibrering av urbane uregulerte overvannsområder som kombinerer regionalisering og modellkalibrering ved bruk av SWMM. Arbeidet er utført ved NTNU under veiledning av Tone Muthanna og Ashenafi Seifu Gragne.

Slapø, Fredrik: Kvalitetsvariasjon i murverk som følge av vannmengde i mørtelen. Murmørtel blandes på byggeplass av tørrmørtel og vann. I motsetning til mange andre blandeprosesser på byggeplass der vekt eller volum gir blandeforholdet, blandes mørtel til murerens ønskede konsistens. Studien viser at våt murmørtel gir best heft til teglstein og dermed best bøyestrekkfasthet, initialskjærfasthet og regntetthet. Oppgaven er utført med Tore Kvande og Jorun-Marie Hisdal som veiledere.

Lund, Sondre Dahlen: Fuktsikre bygningsdeler mot terreng. Lund har undersøkt fuktsikringsstrategier for ulike land med klima likt Norge. Videre er det gjort et parameterstudie med tanke på å undersøke uttørkingskapasiteten til ulike kjellerkonstruksjoner i nybygg. Studiens hovedfokus er på grunnmurens uttørking ved endringer i utvendig plassert isolasjon. Oppgaven er utført ved NTNU med Tore Kvande og Silje Asphaug som veiledere.

Tom-André Olsen: Uttørking av kompakte tretak med smarte dampsperrer – Bjelkelagets betydning for fuktforholdene. Kompakte tak er en sårbar konstruksjon i forhold til fukt og studier har vist at smarte dampsperrer har potensiale til å gjøre tak mer robust ved å tillate innadrettet uttørking i de sommermånedene. Masteroppgaven omfatter etterberegning samt nye laboratorieforsøk. Oppgaven er skrevet ved NTNU med Stig Geving og Tore Kvande som veiledere.

I tillegg til de overnevnte masteroppgavene har Mariann Nes og Malin Trommer levert sin bacheloroppgave Utbredelse og adopsjon av blågrønn faktor ved HiOA. Forfatterne har forsøkt å beskrive hvordan utbredelse av blågrønn faktor (BGF) i Norge ser ut i dag, og undersøkt hvilke fordeler og ulemper kommunene opplever ved bruk av BGF. Oppgaven er skrevet i samarbeid med Klima 2050 og veileder har vært Åshild Lappegård Hauge, SINTEF.