Kartlegging av 11 kommuners arbeid med klimasårbarhet og klimapåvirkning

Multiconsult skal sammen med Analyse & Strategi kartlegge 11 kommuners arbeid med klimasårbarhet og klimapåvirkning. De kommunene som skal kartlegges er blant de største byene i landet. Sammen har de dannet et klimatilpasningsnettverk (I-front-nettverket) og består av byene Oslo, Bærum, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Hovedmålet med kartleggingen er å samle kunnskap om kommunenes tilnærming til klimasårbarhet, det vil si hvilke problemstillinger kommunene adresserer når de jobber med dette, hvilke konsekvenser kommunene ser at klimaendringene har og hvordan det jobbes med disse problemstillingene helt konkret, inkludert hvilke metoder og verktøy som benyttes. Et sentralt formål med kartleggingen er å avdekke hvilken forståelse og praksis som er knyttet til arbeidet med klimatilpasning.

Kartleggingen skal dermed bidra til ny kunnskap, øke potensialet for samarbeid både i og utenfor I-front-nettverket ved at kommunene kan se hva andre kommuner gjør på dette feltet, samt danne grunnlag for å øke kommunenes egen innsats på området. En viktig del av oppdraget blir å bruke resultatene fra kartleggingen til å identifisere behov, peke på nye løsninger og ubenyttede synergier, samt å avdekke eventuelle kunnskapshull.

Oppdraget gjøres for Miljødirektoratet og skal ferdigstilles i løpet av høsten 2016.

Illustrasjon: Fredlybekken © Multiconsult

Illustrasjon: Fredlybekken © Multiconsult