Samling om Klima 2050

Klima 2050 skal gjennom langsiktig forskning legge kunnskapsgrunnlaget  for innovasjon og utvikling hos partnerne og i samfunnet for øvrig.

På Klima 2050-dagen 2016 ble disse foredragene holdt:

  • Vi eier en utfordring! v/kommunaldirektør for byutvikling Einar Aassved Hansen, Trondheim kommune
  • Overvannshåndtering som fag – en innovasjon i seg selv? v/seniorforsker Edvard Sivertsen, SINTEF Byggforsk og daglig leder Per M. Pedersen, Storm Aqua AS
  • Et mangfold av klimaveiledere – hjelper de oss? v/Post.doc. Åshild L. Hauge, SINTEF Byggforsk
  • Slik implementerer vi ny kunnskap i praksis, v/ avdelingsdirektør FoU og innovasjon Gina Ytteborg, Statens Vegvesen,
  • Skredhendelsene på Kvam: kan de forebygges? v/seniorrådgiver Jose Cepeda, NGI og skred- og vassdragsteknisk planlegger Grete H. Aalstad, NVE
  • Innovasjon i forsikringsordninger – behovet sett fra finansnæringa, v/fagdirektør Terje Haug, Finans Norge
  • En spenstig tanke om kommuner og naturskadeforsikring, v/professor Christian Riis, BI
  • Hvordan sikre innovasjon og teknologiutvikling? v/seniorforsker Anders Johan Almås, SINTEF Byggforsk og innovasjonssjef/professor Kim Robert Lisø, Skanska/NTNU
  • Pilotprosjekter i kikkerten, v/professor Tore Kvande, NTNU og Industrikontakt Klima 2050, Oddvar Hyrve

 FAKTA om Klima 2050

Klima 2050 vil redusere samfunnsmessig risiko forbundet med klimaendringer, økt nedbør og flomvanneksponering i det bygde miljø. Vi vektlegger forskning og innovasjon for å få fram fuktsikre bygg, løsninger for bedre overvannshåndtering, tiltak for forebygging av vannutløste skred, sosioøkonomiske insentiver og beslutningsprosesser for klimatilpasning.