Green roofs as a stormwater measure in Nordic climate

A comprehensive new study on extensive green roofs as a stormwater measure across three different climate zones in Norway is now published. The study is part of the PhD project of Birgitte Gisvold Johannessen, that is a collaboration between The City of Trondheim, Klima 2050 and NTNU. This study has investigated extensive green roof retention and detention performance based on 3–8 years of field data. Accumulated retention which was found to be 11–30% annually and 22–46% in May through October was strongly dependent on evapotranspiration and less dependent on material storage capacities. This shows that the geographically dependent potential evapotranspiration is an important design constraint. Further the study investigated alternative approach using flow duration curves to analyse detention performance, which showed to give valuable information on runoff patterns from green roofs. This is useful for evaluating green roof performance in relation to local requirements.

Read more:

In Norwegian:
Grønne tak har de siste årene blitt en populær overvannsløsning. Nå vet vi endelig mye mer om hvordan disse takene fungerer som overvannsløsning i ulike klimasoner i Norge. En studie med 3-8 år med feltdata fra fire lokasjoner i Norge; Trondheim, Oslo, Bergen, og Sandnes er blitt publisert som en del av et doktorgradsarbeid, et samarbeid mellom Trondheim Kommune, Klima 2050 og NTNU. Studien viser at retensjon av vann i form av fordampning og planteforbruk er sterkt korrelert til klima og fordampningspotensialet og i mye mindre grad enn tidligere antatt påvirket av takets oppbygning i form av de ulike lagene som kan inngå i et grønt tak. Dette indikerer at det er viktig å ta hensyn til takets geografiske beliggenhet i vannbalanse regnskapet. Reduksjon i spissavrenning fra taket varierte vesentlig, og det er mange faktorer som spiller inn slik at det er vanskelig å fastslå tall for prosjektering. En alternativ metode, volumstrøm-varighetskurve (flow duration curve ), for å analysere fordrøyning og flomtoppsreduksjon ble undersøkt. Volumstrøm-varighetskurver kan brukes til å analysere effekten av overvannstiltak som grønne tak i forhold til en tillatt påslippsmengde eller reduksjon i perioder med overløpsutslipp.  

The test site in Bergen

The test site in Bergen