Blågrønn kvalitet i byggeprosjekter - få bruker tilgjengelig verktøy

Hyppigere og mer intens nedbør, kombinert med flere tette flater i byene, gir behov for nye løsninger for overvannshåndtering og grønne områder. Etter initiativ fra Miljødepartementet ble metoden Blågrønn faktor utviklet i 2013 av fagfolk fra kommune og byggenæring i Oslo og Bærum. Blågrønn faktor er en metode å sikre at uterom i byggeprosjektene oppfyller minimumskrav til vannhåndtering, vegetasjon og biodiversitet. Vi har kartlagt bruken av verktøyet Blågrønn faktor i Norge.

Størst nytte tidlig i planprosessen - best erfaringer i mindre kommuner
Kartleggingsstudien viser at det kun er identifisert syv kommuner som har tatt i bruk Blågrønn faktor som verktøy i byggesaker. Disse kommunene opplever størst fordeler med metoden ved etablering av blågrønne strukturer for overvannshåndtering tidlig i planprosessen.

Implementering av verktøyet har vært enklere i mindre kommuner, hvor ildsjeler har kunnet drive prosessen uten å gjennomgå lang byråkratisk saksbehandling. De kommunene som aktivt bruker metoden, hadde ikke kjennskap til hverandre, og har dermed ikke hatt noen utveksling av erfaring seg imellom.

Trenger juridisk forankring og gode forbilder
Flere av respondentene i undersøkelsen mener at en form for juridisk forankring må til. I undersøkelsen fremkom det også et behov for å diskutere og tydeliggjøre metodens formål og hvor i prosessen metoden skal brukes.

For videre arbeid med implementering og utbredelse, foreslår vi blant annet forbildeprogrammer som kan vise bruk av metoden for ulike blågrønne løsninger ved overvannshåndtering.

Les mer her

Undersøkelsene inngår i en bacheloroppgave ved HiOA, i samarbeid med SINTEF og Klima 2050.